REGULAMIN

I. Organizatorką konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektorka Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Zuzanny Ginczanki w Warszawie

II. Cel i przedmiot konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Zuzanny Ginczanki w Warszawie.
 2. Logo wykorzystywane będzie przez Szkołę do celów identyfikacyjnych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs trwa od 03.02.2021r. do 31.03.2021r.
 2. Konkurs jest otwarty. Mogą w nim brać udział uczniowie i uczennice liceum Ginczanki i SP Lauder-Morasha, nauczyciele i nauczycielki, rodzice jak i osoby niezwiązane z liceum.
 3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 4. Osoby uczestniczące zobowiązane są przedstawić autorski projekt.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Zuzanny Ginczanki w Warszawie.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama,
  Internet, plakat, ulotki.
 2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
 3. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami;
  – być czytelne i łatwe do zapamiętania,
  – wzbudzać pozytywne emocje,
  – składać się: a) tylko z logotypu (stylizacji literowej), b) tylko z elementu graficznego będącego symbolem, c) lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

Inspiracją dla autorów i autorek niech będą cechy i wartości naszej szkoły. To pierwsze w Polsce od 1968 świeckie liceum żydowskie, w którym kładziemy nacisk na: różnorodność tożsamościową jako źródło inspiracji i siły; uczenie się nawzajem i wzajemne wsparcie zamiast rywalizacji; troskę o świat, w jakim żyjemy – ludzki i nie-ludzki: zwierząt, przyrody; demokrację bezpośrednią w społeczności szkolnej; oraz wyobraźnię naszej patronki Zuzanny Ginczanki – modernistyczną / awangardową, otwartą, zaskakującą, odważną. Inspiracją formalną niech będzie więc żydowski modernizm: odważny i lekki.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy składać do dnia 31.03.2021r. poprzez przesłanie plików graficznych w formacie PDF (rozdzielczość 300 dpi) na adres email: liceum@lm.edu.pl. W tytule e-maila prosimy napisać: konkurs na logo. W przypadku prac niewykonanych techniką komputerową zgłoszenie następuje poprzez przesłanie skanu pracy w formacie PDF 300 dpi.
 2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 4. Organizator nie zwraca prac.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. zgodność projektu z danymi naszej szkoły
 2. zbieżność projektu z zasugerowaną wyżej inspiracją
 3. oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania
 4. czytelność i funkcjonalność projektu
 5. estetyka wykonania projektu

VII. Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Dyrektorkę Liceum.

VIII. Roztrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda rzeczowa.
 3. Planowana data ogłoszenia wyników 15.04.2021r.
 4. Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz niewybrania pracy zwycięskiej.
 5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.